O nas

    W roku 2003 grupa 27 przedsiębiorców postanowiła utworzyć w Skawinie organizację, skupiającą lokalnych przedsiębiorców. 28 maja 2003 roku zawiązał się Komitet Założycielski, który do września 2004 roku przekonał do idei utworzenia organizacji zrzeszającej przedsiębiorców ponad 200 podmiotów gospodarczych. Tego samego roku, 11 października odbył się Zjazd Założycielski, na którym powstała Podkrakowska Izba Gospodarcza z siedzibą w Skawinie.

Zjazd założycielski 2003r

 

Celem Podkrakowskiej Izby Gospodarczej w Skawinie jest:

  • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej,
  • podtrzymywanie zaufania do instytucji własności prywatnej i rynku,
  • upowszechnianie tradycyjnej etyki pracy i interesu
  • oraz przyczynianie się tą drogą do poprawy ekonomicznej sytuacji mieszkańców regionu.

 

    Reprezentowanie interesów przedsiębiorców przez Izbę polega głównie na ochronie przed ingerencją i decyzjami administracji państwowej i lokalnej, na odpowiednim oddziaływaniu i wpływaniu na politykę gospodarczą regionu i administracji samorządowej oraz organizowaniu warunków i środków zapewniających członkom izby ekspansję gospodarczą na rynku lokalnym i zagranicznym.
Głównym celem działalności Izby jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających przedsiębi

orczości i aktywności gospodarczej, podtrzymywanie zaufania do instytucji własności pryw

atnej i rynku, upowszechnianie tradycyjnej etyki pracy i interesu oraz przyczynianie się tą dr

ogą do poprawy ekonomicznej sytuacji obywateli i Państwa.